دنبال کنندگان


تعداد دنبال کنندگان : 1 نفر

مشخصات عمومی کاربر

: حسین اکبرزاده
: hossein
: 1367/06/01 ( 30
: تهران
: تهران
: مهندس کامپیوتر - نرم افزار
: فوق لیسانس مدیریت IT
: http://arbatan.com

پست ها

Join در Linq
در تاریخ توسط

 برای join زدن بین دو لیست در linq به صورت زیر عمل میکنیم .

var khodrosaz = new List()
      {
        new Khodeosaz
        { Id= 1,Name="Ikco"},
                new Khodeosaz
        { Id= 2,Name="Saypa"}

      };
var cars = new List
      {
        new Car
        {
          Name = "Prid",
          Khodeosaz = 2
        },
          new Car
        {
          Name = "Peykan",
          Khodeosaz = 1
        },
      };


      var join = cars.Join(khodrosaz, c => c.Khodeosaz, k => k.Id, (c, k) => new { c,k } );

گروه های پست :
مشاهده : 18
پسندها : 0
پیوست ها : 0
تغییر نام دیتابیس همراه mdf و ldf
در تاریخ توسط

 

ALTER DATABASE OldDabaseName MODIFY FILE (NAME='OldDatabaseName', FILENAME='C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10_50.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA\NewDatabaseName.mdf');

ALTER DATABASE OldDatabaseName MODIFY FILE (NAME='OldDatabaseName_log', FILENAME='C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10_50.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA\NewDatabaseName_log.ldf');

ALTER DATABASE OldDatabaseName MODIFY FILE (NAME = OldDatabaseName, NEWNAME = NewDatabaseName);
ALTER DATABASE OldDatabaseName MODIFY FILE (NAME = OldDatabaseName_log, NEWNAME = NewDatabaseName_log);

گروه های پست :
SQL
مشاهده : 15
پسندها : 1
پیوست ها : 0
حل مشکل نمایش Error مرتبط با group concat در SQL Server
در تاریخ توسط
برای حل مشکل نمایش Error مرتبط با group concat در SQL Server که پیامی به صورت
An error occurred in the Microsoft .NET Framework while trying to load assembly id 65536. The server may be running out of resources, or the assembly may not be trusted. Run the query again, or check documentation to see how to solve the assembly trust issues. For more information about this error:System.IO.FileLoadException: Could not load file or assembly 'group_concat, Version=0.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null' or one of its dependencies.
نشان میدهد باید به صورت زیر عمل کرد:
ALTER DATABASE YourDBName SET TRUSTWORTHY ON;
GO

USE YourDBName 
GO

EXEC sp_changedbowner 'sa'
GO

 گروه های پست :
SQL
مشاهده : 13
پسندها : 0
پیوست ها : 0
حل مشکل user code: Login failed for user 'IIS APPPOOL\DefaultAppPool
در تاریخ توسط

 حل مشکل user code: Login failed for user 'IIS APPPOOL\DefaultAppPool

مرتبط با IIS


Open IIS
double click your PC name under Connections
Click Application Pools
Select your app pool (DefaultAppPool)
Then under actions on the right click Advanced Settings,

  Go to Process Model section and
  click on Identity. 

go to iis -> application pools -> find your application pool used in application -> click it and then click 'Advance Settings' in Actions panel. Find 'Identity' property and change it to localsystem.
Please mark as solution if it solve your problem

گروه های پست :
مشاهده : 19
پسندها : 0
پیوست ها : 0
حل مشکل عدم ساخت و نمایش دیاگرام در SQL
در تاریخ توسط

 دسترسی دادن به SQL Server برای ساخت و مشاهده دیاگرام .

use YourDBName EXEC sp_changedbowner 'sa'

گروه های پست :
مشاهده : 19
پسندها : 0
پیوست ها : 0
پست های بیشتر
loading...

لطفا منتظر بمانید...