دنبال کنندگان


تعداد دنبال کنندگان : 1 نفر

مشخصات عمومی کاربر

: حسین اکبرزاده
: hossein
: 1367/06/01 ( 30
: تهران
: تهران
: مهندس کامپیوتر - نرم افزار
: فوق لیسانس مدیریت IT
: http://openlearn.ir

پست ها

متوقف نکردن visual studio بعد از stop
در تاریخ توسط

 https://dailydotnettips.com/keep-visual-studio-debugger-on/

option -- project and solution --web project : stop debugger when browserwindows is closed

گروه های پست :
تعداد مشاهده : 126
تعداد پسندها : 0
تعداد پیوست ها : 0
if تک خطی
در تاریخ توسط
گروه های پست :
تعداد مشاهده : 229
تعداد پسندها : 0
تعداد پیوست ها : 0
line در SQL
در تاریخ توسط

 

Line number in SQL Server
To enable line numbers in Query Editor windows, follow below steps:
  1. Step1: Go to Tools > Options.
  2. Step2: In the Options dialog box navigate to Text Editor > Transact-SQL > General.
  3. Step 3: Check “Line Numbers” and click on “OK” Now, when a query window is opened Line Numbers will be displayed: Hope This Helps! Vishal.
گروه های پست :
SQL
تعداد مشاهده : 301
تعداد پسندها : 0
تعداد پیوست ها : 0
preloader
در تاریخ توسط

 https://ihatetomatoes.net/create-custom-preloading-screen/

گروه های پست :
تعداد مشاهده : 249
تعداد پسندها : 0
تعداد پیوست ها : 0
EF Migration
در تاریخ توسط

 برای مشاهده تمام مایگریشن‌های انجام شده در EF ابتدا درSQL تیبل مربوط به migration را پاک کنید . سپس در cosole package manager عبارت

Add-Migration Initial

را تایپ کنید . تمام عملیاتی که تا کنون انجام گرفته را مشاهده میکنید.

برای اینکه update کردن Migration را وابسته به اجرای این فایل نمایید دستور زیر را انجام دهید.

Update-Database -TargetMigration:0 | update-database -force | update-database -force

منبع : https://stackoverflow.com/questions/37693549/how-to-re-create-initial-migration-on-the-same-cs-file

http://www.dotnettips.info/post/1816/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-migration-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-ef-code-firstگروه های پست :
تعداد مشاهده : 310
تعداد پسندها : 0
تعداد پیوست ها : 0
پست های بیشتر
loading...

لطفا منتظر بمانید...